Nyheter

Extra föreningsstämma 29 augusti

På begäran av medlemmar kallas till extra föreningsstämma i HSB BRF Bågen.
Datum och tid: Måndag den 29 augusti klockan 18.30. Lokal: Embla, Umeå Folkets Hus

Kallelse extrastämma.pdf

Dagordning - förslag
1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
8. Val av två rösträknare
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. Ventilationen för restaurang Vezzo med medlemsgruppens frågeställningar bifogade
 
Välkommen!

Styrelsen