Att bo i bostadsrätt

I dagligt tal heter det ofta att man "köper en lägenhet". Men det uttrycket syftar egentligen på ägarlägenheter, som är ovanliga i Sverige och endast funnits sedan 2009.

Bostadsrätt bygger på följande princip: du köper en andel i föreningen och blir delägare till allt den äger. Med ägarskapet medföljer rätten att bo i en viss lägenhet dvs. bostadsrätt. Till exempel kan bostadsrättsinnehavaren i lägenhet 19 äga 1,8 procent av föreningens tomtmark och 1,8 procent av föreningens hus. Ägandet kan liknas vid en aktie, där en person äger en liten del av ett företag. 

Grundläggande principer

  • I en bostadsrätt betalar medlemmarna/delägarna föreningens kostnader för drift och underhåll via en månadsavgift. 
  • Varje medlem bestämmer i princip själv över sin bostads inredning och utrustning (med vissa begränsningar för de delar som föreningen ansvarar för, såsom vatten, avlopp och bärande väggar). 
  • Medlemmarna utser själva sin styrelse på föreningsstämman.
  • Medlemmarna kan fritt sälja sin bostadsrätt 
  • Medlemmarna ansvarar för lägenhetens underhåll 

 Tillsammans i Brf Bågen

Det är du och dina grannar som tillsammans skapar den atmosfär och boendemiljö vi vill ha i Brf Bågen. Är du öppen och engagerad finns det många sätt att lära känna grannarna och göra boendet trivsammare. Att äga gemensamt är ett sätt att samverka för att göra vardagen enklare.

 

För de flesta innebär det en trygghet att veta vilka grannar som bor i huset. Om eller när du behöver hjälp finns det någon i närheten – du är sällan ensam om eventuella problem. Bostadsrätten innebär också en trygghet i själva boendeformen. Du kan inte bli uppsagd från ditt hem om du betalar dina avgifter i tid och i övrigt följer bostadsrättslagen, bostadsrättsföreningens stadgar och de eventuella trivselregler ni har enats om.

Du och dina grannar äger Brf Bågen

Som bostadsrättshavare har du inte bara del i bostadsrättsföreningens tillgångar utan också i skulderna. Alla som bor i föreningen måste därför ta sitt ansvar. Du har ett särskilt ansvar för din egen lägenhet men du är också ansvarig för huset och närmiljön tillsammans med dina grannar. Därför hoppas vi att du ska engagera dig i frågor som rör ditt boende och bli en av våra aktiva medlemmar.

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i bostadsrättsföreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem, som innehar bostadsrätt, kallas bostadsrättshavare.

Huvudreglerna för bostadsrättsföreningen kring medlemskap och medlemsansvar är lag- och stadgebundna. Bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningens stadgar, föreningsstämmobeslut och styrelsebeslut är vad medlemmarna i bostadsrättsföreningen förbinder sig att följa.

Du betalar vad det faktiskt kostar 

Det är inte meningen att en bostadsrättsförening ska gå med vinst. Din och dina grannars månadsavgift ska täcka räntor och amorteringar på föreningens lån, löpande driftskostnader och planerat framtida underhåll. Driftskostnaderna är till exempel reparationer, vatten, värme, fastighetsskötsel, renhållning och den statliga fastighetsskatten.

Styrelsen i din bostadsrättsförening har särskilt ansvar för den ekonomiska förvaltningen. Resultatet redovisas vid den ordinarie föreningsstämman. Då är du med och beslutar i viktiga frågor för bostadsrättsföreningen, styrelsen väljs till exempel på föreningsstämman. 

Du kan själv påverka kostnaderna

Har du bott i eget hus tidigare vet du att vatten, el och värme är stora utgifter, men att de går att påverka. I en bostadsrättsförening kan var och en också bidra till att hålla kostnaderna nere. Du kan bland annat göra det genom att tänka på hur du använder vatten och vilken innetemperatur du har i lägenheten.

Har du idéer om hur vi kan minska kostnaderna för oss som bor i Brf. Bågen kontakta då någon i styrelsen. Alla sparideér är välkomna och kommer alla medlemmar till godo.

Vi delar på husets gemensamma kostnader

En annan del av månadsavgiften går till en fond för underhåll av själva fastigheten. Styrelsen ansvarar för att fonden räcker för att täcka framtida behov av reparationer. Om pengarna inte skulle räcka måste bostadsrättsföreningen lösa finansieringen på annat sätt, till exempel genom att ta lån. Det kan innebära att årsavgifterna måste höjas vilket drabbar oss som bor i brf. Bågen just då. 

Du bestämmer över din lägenhet

Du som bostadsrättshavare ansvarar själv för att lägenheten hålls i gott skick invändigt. Hur ansvaret fördelas mellan dig och bostadsrättsföreningen framgår av stadgarna. Det finns utöver stadgarna ett dokument ”Vem ska underhålla bostadsrätten” här på hemsidan att ladda hem, där framgår det vem som ansvarar för vad. Du hittar även våra stadgar hemsida. 

Du bestämmer själv om och när det är dags att tapetsera, måla eller göra andra förbättringar. Vill du göra större förändringar i din lägenhet måste du först prata med styrelsen och kontrollera om åtgärden kräver tillstånd. Sådana förändringar är exempelvis större ombyggnad som berör rumsindelning (t.ex. upptagning av dörr i bärande vägg) eller rörsystem i kök eller badrum. Du ansvarar för de delar av vatten- och avloppsrör som finns i lägenheten fram till stammen. Det är också viktigt att du snabbt anmäler till styrelsen eventuella fel och brister i lägenheten som bostadsrättsföreningen enligt stadgarna ansvarar för.

Avlopp i kök och badrum får inte tillåtas slamma igen. Droppande kranar ska åtgärdas. Kan eller vill du inte laga skadorna själv kan beställning om av sådant arbete göras via HSB service till gängse taxa, ta kontakt med HSB Norr kundservice 010-303 20 00 eller gör en felanmälan för hjälp. 

Säg vad du tycker

En gång om året håller Brf Bågen sin ordinarie föreningsstämma. Då väljer vi bland annat styrelse och revisorer bland medlemmarna i huset. Styrelsen sköter sedan det löpnade arbetet i föreningen och ser till att de beslut som ni fattar på årsstämman genomförs. Det är viktigt att du som ny medlem är aktiv och säger vad du tycker. Alla medlemmar har lika mycket att säga till om men nya medlemmar ser ibland tydligare vad föreningen kan förbättra. Ju mer du kan och vill engagera dig, desto större utbyte kommer du att få av ditt boende. 

Lämna in motioner till styrelsen 

Du som är medlem kan lämna skriftliga motioner till styrelsen i de ärenden du vill att ni ska diskutera på årsstämman. Motionstiden hittar du i föreningens stadgar. Styrelsen behandlar sedan motionen och vid årsstämman beslutar medlemmarna om att anta, avslå eller ge styrelsen i uppdrag att utreda ärendet. Du har också rätt att ställa direkta frågor till styrelsen vid årsstämman.

Du får fri rådgivning

Du kan alltid få rådgivning i boendefrågor hos din HSB-förening. Behöver du mer stöd kan HSB Riksförbund ge kostnadsfri juridisk telefonrådgivning. Rådgivningen gäller kortare frågor som kan besvaras per telefon och som rör ditt boende i bostadsrättsföreningen. Ring HSB:s juridiska medlemsrådgivning på 0771–472 472, öppet helgfria vardagar kl. 9.00–15.00.